Contacto

Servei d’una qualitat immillorable

Marquem la diferència en qualsevol tipus de construcció.

Des d’una petita reforma domèstica fins el desenvolupament comercial més complex, els nostres arquitectes i enginyers demostren la seva abilitat tècnica per produir dissenys estructurals eficients i de cost optimitzat, respectant pressupostos i terminis d’entrega acordats.

Comptem amb un llistat de projectes acabats de mils de metres quadrats de sòl construït, edificis de diferents tipologies i dimensions, aplicant en cadascun d’ells la solució estructural idònia i els materials més adequats.

Amb tota seguretat els nostres professionals triaran la millor opció per a desenvolupar l’estructura encarregada.

Els nostres serveis estan dissenyats per cobrir tot el procés constructiu, des de l’idea inicial fins a l’estructura acabada

Disseny estructural en fase d’Avantprojecte

Dimensionat d’elements en fase de Projecte Bàsic

Redacció del Projecte Executiu d’estructura: plànols, memòria, Plecs de Condicions, amidaments i pressupost i estudi de Seguretat i Salut.

Col·laboració amb la Direcció Facultativa en la Direcció d’Obra

Visat del Projecte d’estructures i assumeix de Responsabilitat Civil sobre l’estructura

Redacció d’informes, dictàmens, projectes de reforç, consolidació i rehabilitació, etc.