Servei d'una qualitat inmillorable

Marquem la diferència en qualsevol edificació.

Des d'una petita reforma domèstica fins el desenvolupament comercial més complexe, els nostres arquitectes i enginyers demostren la seva habilitat tècnica per produir dissenys estructurals eficients i de cost ajustat, respectant pressupostos i plaços d'entrega acordats.

Comptem amb un llistat de projectes acabats de milers de metres quadrats de sol construit, edificis de diferents tipus i mides, aplicant diferents sistemes estructurals i diferents tipus de materials d'alta qualitat.

Tinguin la certesa de que els nostres professionals esculliràn la millor opció per incorporar a l'estructura encomanada.

 

 

 

 

Els nostres serveis, dissenyats per cubrir el procés constructiu, des de l'idea inicial fins l'estructura acabada, inclouen:

  • Disseny estructural en fase d’avantprojecte.


  • Dimensionament dels elements en fase de Projecte Bàsic.


  • Redacció del projecte executiu d’estructures (plànols, memòria, plecs de condicions, amidament i pressupost, estudi de Seguretat i Salut).


  • Col.laboració amb la Direcció Facultativa en la Direcció d’Obra.


  • Visat del projecte d’estructures i assumpció de responsabilitat civil sobre l’estructura.


  • Redacció d’informes, dictàmens, projectes de reforç i consolidacions, projectes de rehabilitació, etc.

 

milà i fontanals, 14-26 4rt 2a bis     08012 BARCELONA     Tel: +34 93 476 35 85     Fax: +34 93 476 35 84     e-mail: jfg@jfgconsultors.com